OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod
Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž
předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě (dále jen
„produkty“) či lekcí či kurzů realizovaných buď online či offline (dále jen „služby“), kterou
strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.joyfulenglish.cz /
www.jitkatuzova.cz

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je
podnikající fyzická osoba:

Jitka Tužová
IČO: 61306495
Adresa: Ruprechtická 1219/60, Liberec
Email: info@jitkatuzova.cz

 

Autorská práva
Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.
Elektronické (PDF) i tištěné produkty je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli
poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka
Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové
aplikaci SimpleShop či přímou objednávkou na e-mailu info@joyfulenglish.cz. Kupující
odesláním objednávky přes SimpleShop či e-mail stvrzuje, že se seznámil s obchodními
podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu
v okamžiku odeslání vaší objednávky. Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na
webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů a při nákupu služeb se neúčtují žádné náklady na
dopravu.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby
Platit je možné bankovním převodem na korunový, nebo Eurový účet prodávajícího, či
prostřednictvím online platební brány.

Produkty online – způsob dodání, dodací lhůta
Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail
s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty, nebo přihlašovací údaje do
členské sekce platformy, na níž bude online kurz probíhat.

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté,
kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme
do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke
stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
vybavení umožňující zejména otevřít a vytisknout dokumenty ve formátu PDF.

Produkty – odstoupení od smlouvy
Za produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této
lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná
běžet následující den po dni doručení produktu. O odstoupení od smlouvy je potřeba
prodávajícího informovat emailem na adresu info@jitkatuzova.cz před uplynutím 30denní
lhůty.

V případě, že vrátíte elektronický produkt, jste povinni jej smazat na všech svých zařízeních,
kam byl uložen. Peníze vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne
odstoupení od smlouvy.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 14 dnů
po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního
vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám
produkt.

Produkty – odpovědnost
Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či
pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě
dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou
být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Služby – typy služeb
Online jazyková výuka, jak ji nabízím, má tři podoby. Přímou, nepřímou a kombinovanou.

1. Přímá offline jazyková výuka zahrnuje setkávání v společném čase v učebně na adrese
Frýdlantská 1351/15, Liberec. Cena uvedená u služby je cena za 45 nebo 60 min. přímé
výuky.

2. Přímá online jazyková výuka zahrnuje setkávání v společném čase přes videokonferenční
nástroje. Cena uvedená u služby je cena za 45 nebo 60 min. přímé výuky (specifikováno v
popisu kurzu)

3. Nepřímá online jazyková výuka zahrnuje metodické vedení, které nevyžaduje setkávání ve
společném čase. Nepřímá jazyková výuka se uskutečňuje prostřednictvím nástroje Google

Classroom, a to zadáváním a vyhodnocováním úkolů v týdenních intervalech. Její součástí
jsou synchronní schůzky, které probíhají formou analýzy potřeb, zjištění pokroků a
naplánování dalšího rozvoje. Cena uvedená u služby je vždy specifikovaná i časovým
rozsahem.

4. Kombinovaná online jazyková výuka zahrnuje nepřímou i přímou výuku. Kombinovanou
formu využívá „English club for teenagers“. Takový kurz se uskutečňuje na platformě, která
umožňuje asynchronní živou interakci (ZOOM) a zároveň zahrnuje synchronní lekce
jedenkrát týdně 60 min. Cena uvedená u služby je cena za 8 týdnů kombinované výuky.

5. Webináře: Po rezervaci a zaplacení webináře dostanete přístup do příslušné aplikace. V
případě nenaplnění kapacity webináře, vám budou vráceny peníze na účet nebo vám bude
nabídnuta kompenzace.

Služby – online náhrada offline událostí
V případě událostí, jež nejsou ovlivnitelné lektorem, dojde k přesunu případných offline
událostí z fyzického prostředí do online prostředí, nebo bude událost přesunuta na jiný,
náhradní termín.

Služby – platební a storno podmínky
Objednáním služby prostřednictvím e-mailu či objednávkového formuláře se zavazujete
uhradit uvedenou částku na účet nejpozději do 7 dní od doručení zálohové faktury.

Vaše objednávka se stává závaznou po zaplacení kurzovného.

V případě, že se rozhodnete zrušit svou účast 10 dní před začátkem kurzu/
programu/webináře, platba vám bude vrácena v plné výši.
V případě, že zrušíte svou účast na kurzu/programu/webináři méně než 10 dní před
začátkem, bude vám vráceno 50 % ze zaplacené částky.
V případě zrušení účasti méně než 24 hodin před začátkem kurzu/programu/webináře,
kurzovné vám propadá.

Skupinové kurzy: Včas omluvené hodiny (24 hod. před lekcí) je možné nahradit.
Zameškané lekce se nenahrazují.

Služby – práva prodávající
Prodávající má právo zrušit kurz/program/webinář z důvodu nenaplnění kapacity.

Prodávající má právo zrušit studentovu účast na výuce z důvodu závažného narušování
průběhu kurzu či lekce. V takovém případě nebude vrácena poměrná část kurzovného
studentovi.

Prodávající si vyhraje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 5 a nabídnout
studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato

skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění
studenti.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa
konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a
zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

V případě zrušení kurzu nebo jeho části prodávající, vzniká studentovi nárok na vrácení
poměrné části uhrazeného kurzovného, nebo převedení poměrného počtu lekcí do dalšího
školního období.

V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka
převedena na jeho účet do 14 dnů.

Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy prodávající poskytla studentovi
možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

 

 

Mimosoudní řešení sporů

1.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

Závěr
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího
ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy
platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze
obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách
https://www.jitkatuzova.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2022.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace, Zásady používání souborů cookies

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít